Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×

AKTUALNOŚCI

Dotacje dla przemysłu gumowego

Przemysł gumowy jest jednym z kluczowych filarów sektora produkcyjnego w Unii Europejskiej, jego rozwój ma bezpośredni wpływ na pozostałe, strategiczne obszary gospodarki europejskiej.

W Polsce przemysł gumowy stanowią producenci: opon, gumowych artykułów technicznych (GAT), taśm, węży oraz pozostali producenci wyrobów i komponentów gumowych, a także producenci maszyn do ich przetwórstwa. Do branży zaliczają się również przedstawiciele łańcucha logistycznego oraz przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem.

Nowa perspektywa finansowania to szansa na rozwój dla polskich przedsiębiorstw, przemysł gumowy ma ogromną szansę na pozyskanie dotacji, gdyż stanowi istotną gałąź gospodarki.

Według Rubber Industry Report – polski przemysł gumowy jest liczącym się kontrahentem na arenie Europejskiej – jego udział w produkcji wyrobów gumowych UE wynosi, około 10% co pokazuje, że jesteśmy znaczącym producentem opon i z tego względu mamy ugruntowaną pozycję na rynku. Godnym podkreślenia jest również fakt, iż w Polsce mają swoje fabryki najwięksi producenci opon. 

Kolejnym bardzo prężnie rozwijającym się sektorem przemysłu gumowego w naszym kraju jest produkcja komponentów na potrzeby sektora motoryzacyjnego. Istotne jest, że kluczowi producenci gumowych artykułów technicznych (GAT) dla motoryzacji mają swoje zakłady właśnie w Polsce i planują kolejne inwestycje. Można stwierdzić, że produkcja artykułów gumowych jest polską specjalnością z dużym potencjałem rozwojowym.

Najistotniejszą zmianą nowej perspektywy jest wyodrębnienie wąskiej grupy tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli branż na poziomie krajowym oraz regionalnym o największym potencjale rozwojowym dla innowacyjnych produktów i usług oraz konkurowania nimi zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. To właśnie na inteligentne specjalizacje Unia Europejska w nowej perspektywie finansowej przeznaczyła najwięcej środków.

Jedną z branż wpisujących się w Krajowe oraz Regionalne Inteligentne Specjalizacje jest branża gumowa.

Inteligentne specjalizacje, wspierają sektory badawczo-rozwojowo-innowacyjne. Patrząc na przemysł gumowy z całą pewnością można stwierdzić, że największy potencjał w Regionalnej Strategii Innowacji mają obszary – wyspecjalizowane w produkcji wyrobów gumowych (np. innowacyjne materiały w środkach transportu, proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu, produkcja bezodpadowa lub niskoodpadowa). Istotny jest również przemysł maszynowy m.in producenci maszyn do obróbki i wytwarzania komponentów gumowych (innowacyjne technologie i procesy przemysłowe), przedsiębiorstwa wspierające łańcuchów dostaw (specjalizacja informatyczna) oraz firmy oferujące rozwiązania proekologiczne np. utylizacja czy recykling odpadów gumowych (specjalizacja - gospodarka odpadami). Wyżej wymienione obszary mają szansę na wsparcie dotacyjne.

Wymienione specjalizacje stanowią mocną stronę regionów oraz sprzyjają wzrostowi konkurencyjności.

W nowej perspektywie finansowej Unia Europejska stawia na innowacyjność i przez najbliższe lata będziemy spotykać się z tym pojęciem bardzo często - innowacyjność jest kluczem do pozyskania dotacji.

Jak zidentyfikować innowacyjność?

Przemysł gumowy jest w swej istocie innowacyjny i wywiera wpływ na rozwój innych gałęzi gospodarki, takich jak: górnictwo, budownictwo, lotnictwo, przemysł zbrojeniowy, komunikacyjny, spożywczy czy farmaceutyczny. Żadna z tych gałęzi nie osiągnęłaby takiego poziomu rozwoju bez wprowadzenia rozwiązań wykorzystujących wyroby gumowe. Innowacyjność niekoniecznie musi dotyczyć zupełnie nowego produktu czy usługi, w pojęcie innowacyjności można wpisać udoskonalenie i rozwijanie istniejącego już produktu, usługi, technologii czy procesu. We wszystkich przypadkach konieczne są nakłady finansowe na cały cykl powstawania innowacji tj.:

- stworzenie pomysłu

- przekształcenie pomysłu w produkt

- badanie nad produktem

- testowanie prototypu w skali demonstracyjnej

- wdrożenie oraz uruchomienie produkcji i sprzedaży nowego lub udoskonalonego produktu

Innowacyjne tworzywa gumowe odmieniły współczesny styl życia wprowadzając technologie, które nie były realne jeszcze kilka lat temu.

Szczególną dotacyjną opieką otoczone są firmy z sektora MŚP, ale w nowej perspektywie nie zapomniano również o dużych przedsiębiorstwach.

Poniżej znajdą Państwo wykaz konkursów krajowych oraz regionalnych skierowanych m.in. do sektora gumowego:

POIR 1.1.1 - Szybka Ścieżka - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

Zapewnia dofinansowanie dla projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych technologii, produktów lub usług, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Celem konkursu jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w październiku 2015r. planowany jest odrębny nabór dla sektora dużych przedsiębiorstw.

Wsparcie można przeznaczyć m.in. na :

- koszty wynagrodzeń, 

-koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie)

- koszty budynków i gruntów (amortyzacja budynków, dzierżawa/wieczyste użytkowanie gruntów)

- inne koszty typu: materiały, sprzęt laboratoryjny, utrzymanie linii technologicznej, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty promocji projektu)

- koszty podwykonawstwa

Minimalna wartość projektu dla MŚP wynosi 2 mln PLN, dla dużych przedsiębiorstw minimalna wartość to 8 mln PLN 

Termin naboru dla MŚP:  04.05.2015 - 31.12.2015

Alokacja środków: 1.6 mld PLN

Termin naboru dla dużych przedsiębiorstw:  14.10.2015r. - 30.11.2015r. 

Alokacja środków: 750 mln PLN

POIR 1.1.2 - Demonstrator 

Pilotażowy konkurs, którego celem jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe wraz z budową instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorstw

Wsparcie można przeznaczyć m.in. na koszty: 

- wynagrodzeń, 

- aparatury i sprzętu, 

- budynków oraz gruntu,

- utrzymania linii technologicznej,

- materiałów, sprzętu laboratoryjnego, 

- zleconych badań i udostępnionych zasobów.

- wartości niematerialnych i prawnych

Minimalna wartość projektu - 20 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 15 mln EUR.

Termin naboru: 01.01.2016-29.02.2016

Alokacja: 500 mln PLN

POIR 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne 

Zapewnia wsparcie inwestycji polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, przy czym przez nową technologię należy rozumieć technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej towarów, procesów lub usług, która nie jest stosowana w świecie dłużej niż 5 lat.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie można przeznaczyć m.in. na:

- zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń

- zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu 

- zakup budynków budowli lub ich części; materiałów i prac budowlanych

- zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Dofinansowanie przeznaczone jest na częściową spłatę kredytu technologicznego zaciągniętego na realizację inwestycji. Poziom dofinansowania – do 70% i maksymalnie 6 mln PLN.

Alokacja na konkurs: 303 mln PLN

Termin naboru: 07.12.2015 – 20.01.2016 

Regionalne Programy Operacyjne

Programy Regionalne ukierunkowane są na kompleksowe wsparcie rozwoju województw. Każdy program ma swoją specyfikę wynikającą z lokalnych potrzeb przedsiębiorstw i uwarunkowań gospodarczych. 

Konkursy skierowane są do przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Dofinansowanie w zależności od województwa przeznaczone jest m.in. na:

- stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego; 

- opracowanie nowych produktów/usług, 

- procesy lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług;

- przełamywanie barier rozwojowych; 

- modernizację w wybranych aspektach, takich jak poprawa efektywności, powiązania międzynarodowe, w tym ekspansja na rynki zewnętrzne, 

- ukierunkowanie na innowacje oraz obszary inteligentnych specjalizacji, 

- pełniejsze wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych,

- poprawę efektywności procesów produkcyjnych.

Dostępne środki unijne pozwolą na realizację największego w historii naszego kraju programu inwestycyjnego i modernizacyjnego, dzięki czemu przemysł gumowy ma ogromną szansę na wzrost gospodarczy.

EDORADCA

http://edoradca.pl/ 

 

ul. Kubusia Puchatka 5/12

83-110 Tczew

Tel. 58 530 02 22

 

e-mail: biuro@edoradca.pl


Źródło: EDORADCA

dodano: 18:31, 25.8.2015


Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.